Obchodní podmínky

Běžné platební podmínky

Objednatel uhradí na základě zálohové faktury 50% z celkové ceny objednaného zboží, poté je mu vystavena faktura na zbylou částku, která je splatná v hotovosti v den montáže/dodání. Individuální platební podmínky dle dohody. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených.
Za nedodržení termínu splatnosti faktur je oprávněn zhotovitel vyúčtovat smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky. 

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Každá objednávka je považována za závaznou.

Objednavatel se zavazuje mít stavební připravenost hotovou dle instrukcí prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, ubytování, popř. další vícepráce.

Charakteristika zboží

Veškeré výrobky jsou vyráběny ze smrkového řeziva. Jsou dodávány jako neimpregnované, bez nátěru (pokud není dohodnuto jinak). Použitý materiál není předem vysušen (neplatí pro variantu KVH) a vzhledem k použití v exteriéru a změnám vlhkosti může docházet k drobným prasklinám dřeva. Tyto praskliny nijak neovlivňují statiku výrobku.

Stavební připravenost

Zákazník musí mít před montáží (pokud je dohodnuta - řešeno subdodavatelsky) pergoly nebo přístřešku vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení. Informace zda vůbec potřebujete pro Vámi vybranou dřevostavbu stavební povolení, ohlášení nebo oznámení Vám sdělí příslušný stavební úřad, pod který spadá parcela, na níž chcete stavět. Odesláním objednávky se objednatel zavazuje, že "Objednatel má vyřízené veškeré dokumenty ke stavbě". Zákazník musí mít před montáží pergoly nebo přístřešku vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení.

Po objednání zákazníci obdrží plán pro zhotovení betonových patek pro vybranou dřevostavbu. V terénu vytvoří počet děr odpovídající počtům sloupků o půdorysném rozměru 200mm×200 mm do
nezámrzné hloubky dle nákresu, který obdrží po objednání dřevostavby. Dodáváme i ocelové kotevní prvky.

V zeměpisných šířkách území České republiky je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována úroveň 80 - 140 cm pod povrchem, dle druhu zeminy.

Od úrovně upraveného terénu je nezámrzná hloubka:

  • u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) na 800 mm
  • u jílovitohlinitých půd na 1000 mm
  • u smrštivých jílů a slínů na 1400 mm
  • u zdravých hornin, vnitřní základy vytápěných budov na 500 mm
  • min hloubka založení pro prokazatelně chráněné základy proti promrzání nebo provizorní konstrukce 400 mm

Montáž (pokud je dohodnuta)

K termínu doručení a montáže, se zákazník zavazuje, že bude mít hotové betonové patky. V případě, že tato stavební připravenost nebude, zavazuje se prodejci uhradit veškeré vícenáklady spojené s nepřipraveností stavby (ubytování, opětovná doprava, prostoje, horší montáž, po delší době uskladnění, apod.). Zároveň se vzdává záruky bezproblémové montáže dřevostavby.

Doprava zboží

Cena dopravy zboží je individuální a bude upřesněna v cenové nabídce.

Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Termín dodání se pohybuje u zakázkové výroby 3 až 6 týdnů v závislosti na vytíženosti. Prodejce si vyhrazuje právo prodloužení termínu dodání v případě naplnění kapacit výroby, popřípadě zdržení u subdodavatelů - např. atypická střešní krytina). V případě prodloužení termínu dodání budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá ode dne zaplacení zálohy.

Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od závazné objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat objednateli na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny objednaného zboží.

V případě zakázkové výroby na základě přijaté objednávky zákazníkem, a poté následnému odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, si zhotovitel vyhrazuje právo objednateli účtovat plnou cenu objednaného zboží.

Záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající splnil svůj závazek.Jiří Pollak, Radíkov 68, 753 01 HRANICE,
Tel: 602 871 180
E-mail: info@tollpe.cz
IČO 03875555

Nejsme plátci DPHPostup při zakázkové výrobě

1) vize

  • zašlete nám Vaši představu (nákres) a fotografii místa realizace.

2) 3D vizualizace, upřesnění konstrukčních detailů

  • na základě Vašich podkladů (popřípadě osobní návštěvy) zpracujeme 3D návrh možné dřevostavby, kterou Vám zašleme k upřesnění a odsouhlasení - toto je zpoplatněno částkou 500,-, která je v případě realizace odečtena od konečné ceny

3) Cenová nabídka, termín dodání

  • zaslání cenové nabídky s možným termínem realizace

4) Objednávka, zálohová faktura

  • v případě, že Vás naše nabídka zaujme, požadujeme zálohu pro výrobu ve výši 50% z celkové výše objednávky, vystavíme zálohovou fakturu

5) Zaslání podkladů pro zhotovení betonových patek (betonového základu)

Zákazník vytvoří počet děr odpovídající počtům sloupků o půdorysném rozměru 200mm×200 mm do nezámrzné hloubky dle nákresu, který obdrží po objednání dřevostavby. Dodáváme i ocelové kotevní prvky.